Live Art 4 You Algemene Voorwaarden

 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
  1a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Live Art 4 You B.V. en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Live Art 4 You B.V. doet. 1b Producten / Diensten kunnen bij Live Art 4 You B.V afgenomen worden indien klant 16 jaar of ouder is.
 2. Terminologie
  2a. Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Live Art 4 You B.V. en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Live Art 4 You B.V.
  2b. Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 8 en 9g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken.
 3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Recht
  4a. Op alle overeenkomsten tussen Live Art 4 You B.V. en de klant en alle aanbiedingen van Live Art 4 You B.V. aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
  4b. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Valkenswaard, tenzij Live Art 4 You B.V. ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
 5. Correspondentie
  5a. Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
  5b. De klant is verplicht om een emailadres aan Live Art 4 You B.V. op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Live Art 4 You B.V. worden doorgegeven op de manier die Live Art 4 You B.V. voorschrijft.
  5c. Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.
 6. Eigendom
  6a. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Live Art 4 You B.V.of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
  6b. Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Rechten van derden
  Klant garandeert Live Art 4 You B.V. dat de opdracht die klant aan Live Art 4 You B.V. verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.
 8. Betaalperiodes
  Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en Live Art 4 You B.V. wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten zoals, maar niet beperkt tot, ebooks.
 9. Facturen
  9a. Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
  9b. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
  9c. Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
  9d. Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
  9e. Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
  9f. Als een klant een doorlopend product zoals vermeld in 9e wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Dit is echter alleen kosteloos indien de opzegging wordt gedaan vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de verlengingsfactuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode opzegt.
  9g. Indien de klant een doorlopend product zoals vermeld in 10e stop zet binnen een maand nadat het product door Live Art 4 You is verlengd, dan vindt gedeeltelijke creditering plaats na aftrek van gemaakte kosten.
  9h. Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Live Art 4 You B.V. binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.
  9i. Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
  9j. Ingeval Live Art 4 You B.V. kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Live Art 4 You B.V.
  9k. Live Art 4 You B.V. zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
  9l. Live Art 4 You B.V. zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
  9m. Live Art 4 You B.V. is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.
 10. Opschorting/stopzetting dienstverlening
  10a. Live Art 4 You B.V. behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
  10b. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Live Art 4 You B.V.
  10c. Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.
  10d. Live Art 4 You B.V. onderwerpt zich vrijwillig aan de Gedragscode Notice and Take Down die door overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen - onder leiding van het NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime) is samengesteld. De gedragscode wordt geacht deel uit te maken van deze voorwaarden.
 11. Machtiging/automatische incasso
  11a. Klant kan bij Live Art 4 You B.V. gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan Live Art 4 You B.V. een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag.
  11b. Live Art 4 You B.V. stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.
  11c. Als een klant Live Art 4 You B.V. gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 7 dagen na incasso worden teruggestort.
  11d. De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden.
 12. Recht om diensten te weigeren
  Live Art 4 You B.V. heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.
 13. Vrijwaring
  Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant Live Art 4 You B.V. van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
  13b. Klant vrijwaart Live Art 4 You B.V. van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.
 14. Prijsverhoging
  Indien Live Art 4 You B.V. de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 9g, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een andere provider of een ander product te zoeken, met een minumum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.
 15. Opzeggingen
  Voor opzeggingen gelden de volgende regels:
  - Als abonnementen binnen 8 dagen na bestelling worden opgezegd, wordt het tot dan toe betaalde bedrag voor dit pakket volledig terugbetaald en de factu(u)r(en) gecrediteerd. Wordt er opgezegd na die eerste 8 dagen, dan vindt er geen restitutie plaats.
  - Voor markerkaarten vindt geen restitutie plaats bij opzegging.
 16. Wijziging Algemene Voorwaarden
  Live Art 4 You B.V. is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Live Art 4 You B.V. is daarvoor afdoende. Het is aan Live Art 4 You B.V. om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.
 17. Ontbindende voorwaarden
  Live Art 4 You B.V. is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
  - het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
  - klant surseance van betaling aanvraagt;
  - aan klant surseance van betaling verleend is;
  - klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
  - Live Art 4 You B.V. gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
  - klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.
 18. Disclaimer
  Live Art 4 You B.V. is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Live Art 4 You B.V. geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Live Art 4 You B.V. en haar personeel.
  Live Art 4 You B.V. is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
  Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
  Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.